Dagvaarding voor de Kinderrechter

Op het moment dat uw kind een dagvaarding vooor de Kinderrechter ontvangt is het van belang direct een gespecialiseerde strafrechtadvocaat in te schakelen. Een dagvaarding is een oproeping van het openbaar ministerie waarin de jeugdige gesommeerd wordt ter terechtzitting van de Kinderrechter te verschijnen. De minderjarige is verplicht ter zitting te verschijnen. Indien hij niet ter zitting verschijnt, zal de Kinderrechter de zaak aanhouden en kan hij zelfs bepalen dat de minderjarige voor de volgende zitting wordt opgehaald door de politie (van zijn bed gelicht).

Zitting kinderrechter

De kinderrechter acht het van belang dat tevens de ouders/verzorgers van de minderjarigen ter zitting verschijnen. De kinderrechter zal u vragen stellen omtrent de persoon van uw zoon of dochter en zal aan u vragen hoe het thuis gaat met uw kind en of hij zich bijvoorbeeld houdt aan de regels die u uw kind stelt. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel om ouders te verplichten ter zitting aanwezig te zijn, opdat de rechter zich een beter oordeel kan vormen omtrent de thuissituatie.

Kinderstrafrecht.nl: De specialist in Jeugdstrafrecht!

Kinderrechter: Straffen en voorwaarden

Indien de Kinderrechter van mening is dat het feit bewezen kan worden, kan hij de minderjarige een straf opleggen. Dit kan een (voorwaardelijke) jeugddetentie zijn, maar ook een PIJ-maatregel (ook wel jeugd-TBS genoemd) voor de duur van 2 jaar. Daarnaast heeft de Kinderrechter een groot scala aan alternatieven in de hoek van de hulpverlening waaruit hij kan kiezen. In veel gevallen legt de Kinderrechter een voorwaardelijke straf op waaraan hij een aantal bijzondere voorwaarden koppelt. Uw kind dient zich dan (meestal) twee jaar aan deze voorwaarden te houden om tenuitvoerlegging van de straf te voorkomen. Uw advocaat kan met u de mogelijk op te leggen voorwaarden bespreken en in overweging nemen.

Ook in het geval een dagvaarding is ontvangen zullen wij actie ondernemen om te bezien of de zaak niet alsnog kan worden geseponeerd of op een andere, minder ingrijpende, manier kan worden afgedaan. Wij vragen bijvoorbeeld direct de stukken op om te bezien of bijvoorbeeld geen onderzoek naar ontlastende feiten gewenst is. De ervaring leert dat dit namelijk nogal eens wordt 'vergeten' en dat een actieve houding van de verdediging een heel ander licht op de zaak kan laten schijnen.

Schakel daarom direct één van onze specialisten in bij een dagvaarding of eerder; neem hiervoor contact met ons op. U kunt ons rechtstreeks een vraag stellen via het contatformulier op dezer pagina.