HALT-procedure

Als uw kind tussen 12 en 18 jaar is en wordt aangehouden door de politie voor bijvoorbeeld vernieling, (winkel)diefstal of overlast met vuurwerk, dan kan hij worden verwezen naar HALT. HALT staat voor Het ALTernatief, oftewel een andere mogelijkheid. Uw kind kan via een HALT-procedure rechtzetten wat fout is gegaan zonder dat hij een strafblad krijgt. De Officier van Justitie moet hiervoor wel toestemming verlenen.

Halt-straf

Indien uw kind in aanmerking komt voor een HALT-straf, worden u en uw kind voor een eerste gesprek uitgenodigd bij HALT. In dit gesprek wordt uw kind gevraagd uit te leggen hoe hij 'in de fout' is gegaan en wordt besproken wat zijn Halt-straf zal worden. De Halt-straf is een korte en snelle aanpak waarbij de jongere wordt confronteert met zijn gedrag en de gevolgen daarvan. Uw kind moet instemmen met inhoud van de Halt-straf en als hij jonger is dan 16 jaar moet u als ouder ook uw toestemming geven.

Excuus slachtoffer

De jongere heeft nog twee gesprekken bij Halt, maakt excuus bij het slachtoffer, vergoedt de eventuele schade en maakt leeropdrachten. Ouders zijn hierbij actief betrokken. In het derde en laatste gesprek bij Halt wordt gekeken of uw kind alle afspraken is nagekomen. Halt laat de politie daarna weten hoe de uitvoering van de maatregel verlopen is.

Kinderstrafrecht.nl: De specialist in Jeugdstrafrecht!

Bureau HALT

Indien alles goed gegaan is en uw kind zich aan de afspraken heeft gehouden, wordt niet tot vervolging overgegaan. Zo niet, dan wordt de zaak alsnog naar de Officier van Justitie gezonden. 
Het uitvoeren van een Halt-straf kan dus grote voordelen opleveren. Het is derhalve van groot belang om uw kind in voorkomende gevallen in de HALT-procedure te krijgen. Wij kunnen, als specialisten op het gebied van jeugdstrafrecht, u en uw kind adviseren over de mogelijkheden van een HALT-procedure en daarnaast uw kind hierin begeleiden.

Halt delicten

Voor de volgende delicten kan de politie een jongere in beginsel doorverwijzen naar bureau Halt:

 • openlijke geweldpleging tegen goederen;
 • eenvoudige vernielingen, inclusief graffiti;
 • eenvoudige vormen van brandstichting;
 • (winkel)diefstal en poging hiertoe, alleen of in vereniging;
 • Verduistering;
 • Heling;
 • verwisselen van prijskaartjes;
 • baldadig gedrag in het openbaar;
 • het zich bevinden op verboden terrein;
 • verstoren van orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang in het openbaar vervoer;
 • schoolverzuim;
 • bezit van illegaal vuurwerk, afsteken van legaal en illegaal vuurwerk buiten de toegestane tijd, bezit van vuurwerk buiten de periode dat vuurwerk verkocht mag worden, bezit van meer dan 10 kg vuurwerk in de periode dat vuurwerk verkocht mag worden;
 • strafbare feiten in plaatselijke verordeningen die betrekking hebben op vuurwerk of baldadig gedrag.

Aan het doorverwijzen naar bureau HALT zijn een aantal voorwaarden verbonden. Wij zorgen ervoor dat u en uw kind geen kansen en rechten laten liggen!

Voorwaarden halt

Aa de onderstaande voorwaarden moet worden voldaan om het traject van HALT te kunnen starten: 

1. Het kind is tussen de 12 tot 18 jaar.
2. Het kind wordt verdacht van één van onderstaande delicten:

 • Geweldpleging
 • Diefstal
 • Oplichting
 • Vernieling
 • Dronkenschap
 • Schoolverzuim
 • Ordeverstoring
 • Vuurwerkdelicten

Kijk voor de volledige lijst op de website van HALT.

3. Er wordt een bekentenis afgelegd voor het gepleegde feit door het kind.
4. Het kind voldoet aan de recidiveregeling HALT en is dus niet eerder in aanraking geweest met HALT (maximaal drie keer, met uitzondering van vuurwerkdelicten), er is eerder een proces-verbaal opgemaakt.
5. Het kind stemt in om de HALT-procedure te volgen.

Neem direct contact met ons op of stel uw vraag via het formulier op deze pagina!