Onder toezicht gesteld?

Wordt uw kind onder toezicht gesteld?

Indien er zorgen bestaan over de ontwikkeling van uw kind, kan de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) de Kinderrechter verzoeken uw kind onder toezicht te stellen. De ondertoezichtstelling (OTS) is een zeer ingrijpende maatregel die alleen in uitzonderlijke situaties dient te worden opgelegd. Immers, een OTS grijpt in in het ouderlijk gezag dat u over uw kind heeft.

Uithuisplaatsing (UHP) of Onder toezicht (OTS)

In sommige gevallen zijn die zorgen dermate ernstig dat een rechtzaak niet meer kan worden afgewacht en uw kind direct uit huis geplaatst (UHP) wordt. De Kinderrechter bepaalt in dat geval dat het dringend en onverwijld noodzakelijk is dat de minderjarige, in afwachting van een nader in te stellen onderzoek naar de vraag of de OTS nodig is, voorlopig onder toezicht (vots) wordt gesteld, voor de duur van ten hoogste drie maanden.

UHP: Crisisgezin of netwerkgezin

Daarnaast wordt dan ook direct een machtiging tot (spoed) uithuisplaatsing van uw kind verleend voor bijvoorbeeld de duur van 4 weken. Uw kind kan dan geplaatst worden bij bijvoorbeeld een crisisgezin of een netwerkgezin. Dit is een gezin uit uw eigen netwerk, zoals bijvoorbeeld bij de oma en opa van het uw kind of een oom en tante.

Kinderstrafrecht.nl: De specialist in Jeugdstrafrecht!

Deze beslissingen worden door de rechter mondeling genomen, zodat direct actie kan worden ondernomen. Wel is het wettelijk verplicht dat u, als ouders of belanghebbenden, binnen een termijn van 2 weken op deze beslissing zullen worden gehoord. Op zitting zal bekeken worden of de mondelinge beslissing kan worden bekrachtigd en of de machtiging UHP dient te worden verlengd. Het is van groot belang dat u uw stem hier laat horen.

Veel ouders zijn bang dat de Kinderrechter dezelfde mening zal hebben als de machtige Raad voor de Kinderbescherming. Het is daarom van belang te weten dat wij u bij kunnen staan in deze procedure, zodat in een vroeg stadium tegenwicht wordt geboden. Wij stellen het belang van uw kind en uw gezin voorop, want veelal bestaan er andere, veel minder ingrijpende maatregelen om tot een oplossing te komen!

Indien de ondertoezichtstelling desondanks wordt toegewezen zal de Kinderrechter een gezinsvoogd aanwijzen die samen met u het ouderlijk gezag over de minderjarige heeft. De gezinsvoogd heeft de taak om regelmatig te kijken, dus bijvoorbeeld middels het afleggen van huisbezoeken, of de situatie van uw kind verbetert. U bent verplicht het toezicht van de gezinsvoogd te accepteren en met hem of haar samen te werken. Het is echter heel goed denkbaar dat u niet altijd dezelfde mening over de opvoeding van uw kinderen heeft als de gezinsvoogd. Ook in die gevallen kunnen wij u een helpende hand bieden.

De ondertoezichtstelling wordt in reguliere gevallen in beginsel voor de duur van een jaar opgelegd. Binnen het jaar zal er dan een zitting bij de Kinderrechter worden gepland alwaar bekeken wordt of de OTS verlengd dient te worden dan wel kan worden beeindigd. Tegen deze beslissing staat een beroepsmogelijkheid open. Wij kennen het klappen van de zweep en zorgen ervoor dat u geen kansen en rechten onbenut laat.

Aarzel daarom niet en neem zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Heeft u een meningsverschil met uw gezinsvoogd over de uitvoering van de ondertoezichtstelling?

Per 1 januari 2015 treedt er een nieuwe geschillenregeling (artikel 1:262b BW) in werking. In de praktijk betekent dit dat u vanaf dat moment meningsverschillen met uw gezinsvoogd aan de rechter kunt voorleggen. Deze moeten wel gaan over de uitvoering van de ondertoezichtstelling. Dus wanneer u bijvoorbeeld ruzie heeft met uw gezinsvoogd of het oneens bent met elkaar over deze uitvoering, dan kunt u, indien u er samen niet uit komt, een procedure bij de rechter starten.

Deze procedure verloopt via een verzoekschriftprocedure. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. De gespecialiseerde advocaten van Van Oosten advocaten kunnen u in deze procedure bijstaan. Daarnaast kunnen wij ook zelf oplossingen voor het meningsverschil aanbieden, waardoor het indienen van een verzoekschrift misschien niet meer nodig is.

Uit recente uitspraken (tweede bron met uitspraken) blijkt dat de rechter nu al rekening houdt met deze nieuwe wetgeving. Wij kunnen u daarom per direct helpen met het indienen van een klacht bij de rechter en u in deze procedure bijstaan. 

Waarom de hulp van Kinderstrafrecht.nl inschakelen?

  • Wij zijn gespecialiseerde advocaten: wij benutten alle kansen
  • Wij zijn 24/7 bereikbaar voor directe bijstand bij Kinderrechtzaken
  • Door onze specialisatie werken wij efficiënt. De kosten blijven dus laag
  • Wij helpen u snel en efficiënt door heel Nederland
  • U krijgt altijd een van onze specialisten aan de lijn
  • In veel gevallen is pro-deo bijstand mogelijk